Rozwój transportu niskoemisyjnego i zeroemisyjnego stanowi jeden z priorytetów polityki środowiskowej UE. Aktualny stan oraz trendy rozwojowe w obszarze elektromobilności w Polsce są przedmiotem dużego zainteresowania mediów, decydentów i społeczeństwa.

Kłopoty na drodze do elektromobilności

Opracowane na poziomie krajowym dokumenty strategicznie oraz uregulowania prawne dot. elektromobilności, wykazują spójność ze strategiami europejskimi oraz stwarzają w ogólnym ujęciu dogodne warunki dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Istnieje jednak potrzeba pilnego uzupełnienia istniejących aktów prawnych o rozporządzenia wykonawcze czy wręcz specustawę o realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych. Takie działania są konieczne do skutecznego realizowania inwestycji infrastrukturalnych związanych z przyłączaniem nowych punktów ładowania. Dobrym przykładem działania są projekty rozporządzeń w sprawie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Ogólny udział polskich podmiotów w pracach projektowych, badawczych, rozwojowych i produkcyjnych, związanych z obszarem elektromobilności nie jest na dzień dzisiejszy znaczący. Ogranicza się on zasadniczo do większych i dłużej działających na rynku spółek, rzadziej są to spółki start-upowe. Wynika to z braku odpowiednich środków finansowych, których dostępne instrumenty finansowe nie zabezpieczają w wystarczającym stopniu podwyższonego poziom ryzyka w odniesieniu do inwestycji. Szansę na poprawę sytuacji mogą stanowić ogłaszane i aktualne konkursy przez NCBiR, CUPT i NFOŚiGW dotyczące opracowywania, a następnie wdrażania innowacyjnych projektów oraz większe kwoty dofinansowania, skierowane również do mniejszych przedsiębiorstw.

Potencjał zawarty w autobusach elektrycznych

Istotny potencjał stanowią polskie spółki dostarczające autobusy elektryczne, takie jak Solaris Bus&Coach czy Ursus Bus, które posiadają solidne zaplecze techniczne i merytoryczne, a także wykwalifikowaną kadrę inżynierów. Sukcesy sprzedażowe w Europie potwierdzają dobrą jakość oferowanych przez nie produktów. Z drugiej strony duża część komponentów do autobusów elektrycznych nadal pochodzi z rynków zagranicznych, szczególnie azjatyckich. Dla utrzymania dobrej pozycji na rynku i konkurencyjności wobec firm zagranicznych konieczne są inwestycje w rozwój tej branży poprzez zapewnienie, na odpowiednim poziomie dofinansowania oraz dotacji.

Szanse wdrożenia do produkcji polskiego samochodu elektrycznego są stosunkowo niewielkie, co wynika między innymi z małego zainteresowania tego rodzaju produktem na naszym rynku. Decydującą rolę odgrywa w tym przypadku bariera ekonomiczna, w tym nadal konkurencyjne ceny pojazdów z napędem konwencjonalnym. Brak popytu sprawia, że koszty wdrożenia polskiego samochodu elektrycznego są wysokie, co przyczynia się do małej dynamiki rozwoju tego kierunku w polskiej motoryzacji.

Infrastruktura ładowania i rozwój elektromobilności

Duży potencjał i rosnącą dynamikę rozwoju w naszym kraju ma infrastruktura ładowania oraz produkcja magazynów energii. Podobnie jak w przypadku autobusów elektrycznych, znane są polskie marki, takie jak: Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o. czy Impact Clean Power Technology S.A. Postęp technologiczny w tych branżach widoczny jest także w zainteresowaniu obcego kapitału rynkiem polskim i chęcią lokowania swoich fabryk produkcyjnych, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju. Światowe marki jak LG, Umicore i Northvolt realizują już w Polsce swoje pierwsze projekty i wprowadzają na rynek nowe produkty.

Rozwój elektromobilności w Polsce jest uzależniony od pokonania szeregu barier. Mają one charakter techniczny, ekonomiczny, społeczny i organizacyjny. Podstawowym utrudnieniem jest niewystarczająca infrastruktura ładowania pojazdów. Potencjalnych konsumentów zniechęcają również wyraźnie wyższe koszty zakupu pojazdu elektrycznego w stosunku do spalinowego, nawet po uwzględnieniu proponowanych dopłat. Ponadto pojawiają się obawy związane z ewentualnymi kosztami i miejscem serwisowania pojazdów, a także przyszłymi kosztami wymiany baterii (koszty te stanowią obecnie, w przypadku samochodów osobowych, ok. 35% kosztów pojazdu). Do tego dochodzi brak możliwości określenia wartości pojazdu elektrycznego na rynku wtórnym w przyszłości. Barierę stanowi również model użytkowania pojazdu w Polsce, w którym użytkownicy preferują własność nad wynajmem na czas korzystania.

Źródło: portal globenergia.pl