8 czerwca 2016 r. odbyło się ósme spotkanie robocze projektu KODnZEB w trakcie, którego podsumowano wizytę partnerów norweskich oraz omówiono bieżące sprawy i postępy prac projektu. W trakcie spotkania przedstawiono definicję standardu budynku nZEB w kontekście omawianej w trakcie wyżyty partnerów norweskich definicji nZEB przyjętej w Norwegii. W trakcie dyskusji weryfikacji podległy niektóre wskaźniki zapotrzebowania na energię pierwotną w definicji nZEB utworzonej dla potrzeb projektu KODnZEB. W trakcie tego spotkania omówiono również zagadnienia związane z symulacjami energetycznymi Domu Studenckiego „Muszelka”. Przedstawiono wyniki analiz energetycznych w stanie obecnym oraz po zastosowaniu przewidywanych możliwych działań mających doprowadzić budynek do standardu nZEB. Omówiono możliwości technologiczne poprawy współczynników przenikania ciepła dla budynku w kontekście, technologicznym, architektonicznym i konserwatorskim. W czasie spotkania omówiono również zagadnienia poprawy jakości budynku pod względem architektonicznym, koncentrując się na jego wnętrzu z uwzględnieniem ładu architektonicznego i zmianą oświetlenia sztucznego budynku na energooszczędne i poprawiające komfort wizualny pomieszczeń. Omówiono również zagadnienia możliwości zastosowania dużej powierzchni paneli ogniw słonecznych na dachu budynku i dachach budynków bezpośrednio do niego przyległych.