Od 3 kwietnia do 29 grudnia br. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Planowana łączna alokacja środków dla naboru na 2017 r. to 200 tys zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Dofinansowywanie w ramach programu będzie udzielane:

  1. na przedsięwzięcie, które zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
  2. zgodnie z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1.;

Treść programu priorytetowego „Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”” w 2017 r. wraz z regulaminem naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu pod adresem:
Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Źródło: portal nowa-energia.com