Dobiega końca realizowany m.in. w Puńsku międzynarodowy projekt RIGRID mający na celu zbadanie możliwości wykorzystania inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Uczestnicy projektu podsumowali dwa lata pracy i osiągnięte cele, zaprezentowali też praktyczne działanie instalacji demonstracyjnej m.in. wójtom sąsiednich gmin.

Zagadnienie inteligentnych sieci energetycznych (smart grid) staje się coraz popularniejsze i istotniejsze, szczególnie w kontekście troski o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Takie sieci mają zapewniać komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii, co przyczyni się do obniżania kosztów dostarczania usług energetycznych i zwiększy efektywność energetyczną.

Inteligentne sieci mają ponadto umożliwić włączenie na szerszą skalę do systemu rozproszonych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii.

Ogólnym celem międzynarodowego projektu RIGRID (Rural Intelligent Grid) było opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania infrastruktury elektroenergetycznej i zarządzania tą infrastrukturą oraz energią na obszarach wiejskich.

Zależało nam przede wszystkim na stworzeniu takich narzędzi, które pozwolą włączać w sieć elektroenergetyczną nowe instalacje OZE i integrować je z systemem, uwzględniając jednocześnie indywidualne dla danego regionu czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne. Dodatkowym celem był rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną, tak aby zwiększyć efektywność jej pracy – mówi prof. Przemysław Komarnicki z Instytutu Fraunhofera, przedstawiciel międzynarodowego koordynatora projektu RIGRID.

Autorzy projektu podkreślają, że obszary wiejskie często znajdują się w gorszej sytuacji odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii. Do tego dochodzi niewielki poziom wykorzystania OZE, rosnące zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wysokie straty przesyłowe.

Projekt realizowano w Puńsku, a także w niemieckiej miejscowości Dardeshaim. W Puńsku na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków stworzono instalację demonstracyjną, w skład której weszły też m.in. instalacja fotowoltaiczna, agregat prądotwórczy typu diesel oraz bateryjny zasobnik energii elektrycznej.

Gminie zależy przede wszystkim na tym, aby energia była tania i nie szkodziła środowisku naturalnemu. Liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie RIGRID będzie nam łatwiej uzyskać dofinansowanie do kolejnych projektów związanych z OZE. Chcemy udowodnić sobie i naszym sąsiadom, że Puńsk jest gminą nowoczesną i rozwijającą się. Stawiając na innowacyjne rozwiązania, możemy zyskać na tym zarówno ekonomicznie, jak i społecznie – mówi Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk.

Na potrzeby projektu RIGRID powstało specjalne oprogramowanie – system EMACS (ang. Energy Management and Control System). Jak informują autorzy projektu, EMACS łączy w sobie zalety klasycznego systemu do poboru i kontroli danych, internetu rzeczy i systemu do modelowania, projektowania i zarządzania mikrosiecią, łącznie z oprogramowaniem do analizy biznesowej. Jest wynikiem pracy dwóch członków konsorcjum – firmy Electrum z Białegostoku oraz Politechniki Warszawskiej.

Zespół prof. Mirosława Parola z Politechniki Warszawskiej opracował algorytmy i aplikacje elementów systemu służące do optymalizacji struktury mikrosieci niskiego napięcia oraz optymalizacji konfiguracji i stanów pracy tych mikrosieci, natomiast Electrum było odpowiedzialne za elementy infrastruktury, takie jak np. rozdzielnica, szafa automatyki, połączenie wszystkich elementów w całość oraz opracowanie platformy integracyjnej i dokonanie integracji wykonanych aplikacji komputerowych.

W trakcie projektu pracowaliśmy między innymi nad algorytmami do optymalnego planowania struktury nowo projektowanych mikrosieci niskiego napięcia oraz sterowania pracą już istniejących. Analizowaliśmy również zagadnienie poprawności funkcjonowania wybranych układów automatyki zabezpieczeniowej odnawialnych źródeł energii i zasobników energii instalowanych w mikrosieciach oraz pracy wyspowej mikrosieci. W projekcie RIGRID chodzi zarówno o efektywność energetyczną, jak i o odpowiednie sterowanie sieciami elektroenergetycznymi – podkreśla prof. Mirosław Parol, kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej.

System informatyczny i jego poszczególne moduły mają spełniać dwa podstawowe zadania. Po pierwsze pozwolić na prawidłowe i optymalne planowanie struktury sieci smart grid – odpowiedni dobór poszczególnych elementów takich jak linie, rozdzielnice, źródła energii. Po drugie umożliwić taką konfigurację lokalnej sieci elektroenergetycznej, aby była ona niezawodna, dostarczała właściwą ilość energii elektrycznej w odpowiednim czasie, a jednocześnie, by koszty tej dostawy były jak najniższe.

Opracowany na potrzeby projektu RIGRID system EMACS jest rzeczą unikatową i bardzo innowacyjną w skali całego kraju. Łączy w jednym produkcie dwa aspekty – technologiczny, służący do sterowania pewnymi procesami, oraz ekonomiczny, biznesowy – mówi dr Mirosław Popławski, prezes Electrum i krajowy koordynator projektu RIGRID.

Projekt zrealizowało w okresie od początku maja 2016 r. do kwietnia br. polsko-niemieckie konsorcjum, w skład którego wchodzą Fraunhofer IFF, Electrum sp. z o.o., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz Europejski Instytut Miedzi. Sfinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus.

Źródło: portal gramwzielone.pl