Bruksela ma ambicje, aby za 30 lat stać się pierwszą gospodarką świata o neutralnym wpływie na klimat.

Jak wynika z przedstawionego planu po 2050 roku emisje gazów cieplarnianych powinny być równoważone poprzez sadzenie drzew, wychwytywanie CO2 bądź magazynowanie go pod ziemią. Zdaniem naukowców osiągnięcie do tego czasu zero-emisyjności jest niezbędne, by utrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza.

Klimat wymyka się spod kontroli

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Marosz Szefczowicz, powiedział: Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można ograniczać emisje, jednocześnie budując dobrobyt, tworząc wysokiej jakości lokalne miejsca pracy i poprawiając jakość życia obywateli. Europa będzie z pewnością dalej się zmieniać. Nasza obecna strategia dowodzi, że do 2050 r. możemy realistycznie oczekiwać, że Europa będzie zamożna i neutralna dla klimatu. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: UE rozpoczęła już proces modernizacji i transformacji, aby stać się gospodarką neutralną dla klimatu. Dzisiaj stawiamy kolejny krok. Proponujemy, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 r. będzie neutralna dla klimatu. Neutralność klimatyczna jest niezbędna, możliwa i leży w interesie Europy. Konieczne jest osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie temperatury określonych w porozumieniu paryskim. Umożliwią to nowoczesne technologie, również te, które są prawie gotowe do wdrożenia. W interesie Europy jest zatem wyeliminowanie wydatków na import paliw kopalnych i inwestowanie w poprawę codziennego życia wszystkich Europejczyków. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle. UE będzie wspierać tych, którzy będą musieć ponieść koszty tej transformacji, tak abyśmy wszyscy byli gotowi na nowe warunki gospodarki neutralnej klimatycznie

Według Komisji Europejskiej pozwoli to na zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza o 40 procent. Od 1990 roku Unia Europejska zredukowała emisje CO2 o 20 procent, mimo, że gospodarki państw członkowskich się rozwijały.

Jak zaznacza Bruksela postawienie sobie bardziej ambitnych celów klimatycznych do 2030 roku, a więc redukcja emisji o 40 procent pozwoli do 2050 roku osiągnąć stan neutralności dla klimatu.

Według Komisji Europejskiej będzie to możliwe dzięki technologiom fotowoltaicznym i wiatrowym, które mogłyby odpowiadać za ponad 80 procent produkowanej energii. Należy również zwiększyć nakłady na efektywność energetyczną, aby do połowy stulecia o 50 procent zmniejszyć zużycie energii.

Komisja podkreśla, że podjęte środki, choć kosztowne, przyczynią się do wcielenia w życie założeń porozumienia paryskiego oraz do 2-procentowego wzrostu gospodarki w perspektywie do 2050 roku, a także do zmniejszenia importu energii o 70 procent, co pozwoli zaoszczędzić nawet 3 biliony euro rocznie.

Co dalej?

Komisja Europejska zwraca się do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o rozważenie wizji UE na 2050 r. – wizji Europy neutralnej dla klimatu. Aby przygotować szefów państw i rządów UE na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 9 maja 2019 r. w Sybinie, które ma ukształtować przyszłość Europy, ministrowie we wszystkich składach Rady powinni odbyć szeroko zakrojoną debatę polityczną na temat wkładu poszczególnych dziedzin polityki w ogólną wizję.

Długoterminowa strategia jest zaproszeniem do współpracy dla wszystkich instytucji UE, parlamentów krajowych, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, miast i gmin, a także dla obywateli, zwłaszcza młodzieży. Chcemy, aby UE nadal była liderem w tej dziedzinie i mogła oczekiwać zaangażowania od innych partnerów międzynarodowych. Ogólnoeuropejska dobrze przygotowana debata powinna pozwolić UE na przyjęcie i przedłożenie na początku 2020 r. ambitnej strategii na potrzeby Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

Przed końcem 2018 r. państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji Europejskiej swoje projekty krajowych planów w zakresie klimatu i energii, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie klimatu i energii na rok 2030. Plany te powinny być ukierunkowane przyszłościowo i powinny uwzględniać strategię długoterminową UE. Ponadto coraz więcej regionów, gmin i stowarzyszeń branżowych opracowuje własne wizje na 2050 r., które wzbogacą debatę i pozwolą ukształtować europejską odpowiedź na globalne wyzwanie, jakim jest zmiana klimatu.

Źródło: portal biznesalert.pl