WP 2 Transfer know-how
Lider Zadania Dr inż. Jerzy Sowa
Data rozpoczęcia

(miesiąc)

M4 Data zakończenia

(miesiąc)

M12
Partner PW NTNU Inni

 

Cele:

  • podniesienie stanu wiedzy polskich ekspertów w dziedzinie technologii budynków niemal zero-energetycznych,
  • zapoznanie projektantów i inwestorów z przykładami budynków nZEB zrealizowanych w Norwegii oraz przedstawienie wyników prac zrealizowanych w ramach Research Centre on Zero Emission Buildings, (ZEB Centre) w Trondheim,
  • wstępna analiza możliwości przeniesienia norweskich rozwiązań i technologii dotyczących budynków nZEB na rynek polski.

 

Opis prac:

Organizacja wizyty studialnej w Norwegii dla 10 osób (2 osoby reprezentujące inwestorów, 6 osób z PW, 2 osoby NFOŚ), w celu zapoznania się z norweskimi doświadczeniami w modernizowaniu budynków do standardu nZEB,

a. przegląd technologii służących osiąganiu budynków nZEB opracowanych/rekomendowanych przez ZEB Centre Trondheim,

b. wybór technologii, na które Gospodarze z ZEB Centre powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie wizyty,

c. przegląd norweskich budynków typu nZEB, które mogłaby zwiedzić polska grupa,

d. opracowanie szczegółowego planu wizyty,

Organizacja seminarium w ZEB Centre w Trondheim dla wyżej wymienionej grupy uczestników,

a. przygotowanie zestawu prezentacji norweskich doświadczeń w dziedzinie technologii nZEB i ich transferu do innych krajów,

b. przeprowadzenie seminarium dla grupy uczestników wizyty,

c. wizyty na wybranych obiektach nZEB w Trondheim i okolicach,

Przygotowanie materiałów szkoleniowych – przewodnik po procesie modernizacji oraz technologiach możliwych do zastosowania w budynkach niemal zero-energetycznych,

Warsztaty dla grupy polskich ekspertów (15-20 osób) – projektanci, nauczyciele akademiccy, audytorzy energetyczni , które w przyszłości będą rozpowszechniać zdobytą wiedzę,

a. przygotowanie wizyty grupy norweskich ekspertów w Polsce,

b. przeprowadzenie seminarium dla grupy polskich ekspertów,

c. weryfikacja układu i treści materiałów szkoleniowych.

 

Wyniki/Raporty:

D2.1: Raport prezentujący opis odwiedzonych obiektów niemal zero-energetycznych zawierający analizę zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałów (M5).

D2.2. Materiały szkoleniowe i przewodnik po technologiach na potrzeby warsztatu dla polskich ekspertów (M11).

 

Etapy kluczowe i oczekiwane rezultaty:

O2.1 Wizyta studialna oraz seminarium w Trondheim

O2.2 Przeprowadzenie warsztatów dla polskich ekspertów