WP4 Koncepcja modernizacji do standardu nZEB wybranych budynków
Lider Zadania Prof. dr hab. arch. Elżbieta D. Ryńska
Data rozpoczęcia

(miesiąc)

M6 Data zakończenia

(miesiąc)

M24
Partner PW NTNU Inni

 

Cele

 • przygotowanie wielobranżowej koncepcji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji do standardu nZEB dwóch wybranych budynków użyteczności publicznej

 

Opis prac

Przygotowanie wielobranżowej koncepcji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji do standardu nZEB dwóch wybranych budynków użyteczności publicznej wraz z opracowaniem podręczników wytycznych ”skrojonych na miarę” dla właścicieli lub zarządców budynku.

 Modernizacja budynków dążąca do uzyskania standardu nZEB oprócz szeregu wymogów dotyczących instalacji, sposobów pozyskania oraz rozprowadzania energii wymaga odpowiedniego kształtowania   obiektu architektonicznego zarówno pod względem materiałowym, jak i formalnym. Modernizacja taka stwarza również możliwość redefinicji istniejącego układu przestrzenno-funkcjonalnego tak, aby odpowiadał on zmieniającym się potrzebom użytkowników oraz aby zgodny był on z aktualnymi przepisami prawa. Ponadto, wprowadzenie nowych rozwiązań prośrodowiskowych, instalacji oszczędzających energię i wodę oraz zastosowanie ekologicznych materiałów może wpływać korzystnie na jakość przestrzeni wewnętrznej budynku oraz na jego wygląd zewnętrzny.  Tym samym prace należy rozpocząć od stanu istniejącego budynku w tym:

 • audyt energetyczny stanu istniejącego – holistyczna ocena stanu energetycznego,
 • charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
 • inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych
 • ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
 • szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”
 • kopię mapy zasadniczej,
 • zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
 • inwentaryzację zieleni,
 • warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Przed opracowaniem koncepcji modernizacji niezbędne jest uzyskanie materiałów wyjściowych od partnera NTNU, w tym:

 • przygotowanie zestawienia standardów nZEB, standardów realizacji i modernizacji budynków w Norwegii, wybrane zagadnienia Prawa Budowlanego adekwatne dla rozwiązań projektowych – NTNU,
 • prezentacja nowych rozwiązań technicznych (budowlano-konstrukcyjnych), rozwiązań pasywnych pozwalających na obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową poprzez wykorzystanie rozwiązań nietechnicznych np. dostęp do światła dziennego, orientacja, wykorzystanie małych elementów biologicznie czynnych do małej retencji – NTNU,
 • pokazanie typowych przykładów zastosowanych w zmodernizowanych obiektach oraz ich wpływu na zewnętrzne przegrody budynku oraz inne estetyczne cechy – NTNU,
 • wizyta do 5-6 budynków zmodernizowanych wg standardu nZEB – NTNU,
 • w miarę możliwości – informacja od użytkowników budynku (społeczna akceptacja budynków typu nZEB) – NTNU,
 • przedstawienie szczegółów które mogą ulec modyfikacji w celu uzyskania bardziej efektywnego działania już istniejących rozwiązań – NTNU,
 • bieżące konsultowanie rozwiązań projektowych dla dwóch wybranych Polskich obiektów w zakresie poprawności rozwiązań budowlano-funkcjonalnych,  m.in. dostępu do światła dziennego, wykorzystania alternatywnych (nietechnicznych) rozwiązań pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania na energię użytkową – NTNU.

Opracowanie 2 wariantowych koncepcji modernizacji, w tym:

 • wykonanie wielobranżowej koncepcji projektu budynku zawierającej ewentualne zmiany przestrzenno-architektoniczne,   rozwiązania dotyczące wyboru materiałów budowlanych oraz konstrukcyjnych (także z obszaru kryteriów 3R) wykorzystanych do modernizacji obiektu, usytuowania małych elementów architektury (zielone dachy i ściany), wybór kolorystyki w zakresie mającym wpływ na ograniczenie energii użytkowej. Scalenie i przekształcenie rozwiązań przedstawionych podczas polsko –norweskich spotkań transferu wiedzy nZEB w zestaw aplikacji możliwych do wykorzystania w warunkach polskich (geograficznych, klimatycznych, środowiskowych oraz charakterystycznych dla lokalizacji wybranego budynku).
 • przedstawienie proponowanej koncepcji obiektu w wersji 3D wraz z symulacją „walk through” o ile będzie miała podstawy do jej zastosowania.

Wykonanie koncepcji technicznej modernizacji

Zastosowanie nakładki BIM pozwalającej na efektywne ekonomicznie, technicznie oraz środowiskowo opracowanie technicznej koncepcji modernizacji obiektów branżowych.

 

Wyniki/Raporty

D4.1: Raport – wybrana koncepcja techniczna modernizacji wraz wizualizacjami modernizacji dla pierwszego budynku wraz z opracowaniem podręcznika wytycznych ”skrojonych na miarę” dla właściciela budynku (M23)

D4.2: Raport – wybrana koncepcja techniczna modernizacji wraz wizualizacjami modernizacji dla drugiego budynku wraz z opracowaniem podręcznika wytycznych ”skrojonych na miarę” dla właściciela budynku (M23)

 

Etapy kluczowe i oczekiwane rezultaty

O4.1.Założenia modernizacyjne dla pierwszego obiektu –podręcznik wytycznych

O4.2. Założenia modernizacyjne dla drugiego obiektu – podręcznik wytycznych