WP 5

Finansowanie modernizacji budynków do standardu nZEB
Lider Zadania Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
Data rozpoczęcia

(miesiąc)

M11 Data zakończenia

(miesiąc)

M24
Partner PW NTNU Inni

 

Cele

  • opracowanie modelu finansowania dla inwestycji modernizacji budynków według koncepcji opracowanej w ramach projektu, przy wykorzystaniu istniejących instrumentów finansowych.

 

Opis prac

  1. Przegląd oraz porównanie istniejących modeli oraz instrumentów finansowania projektów modernizacyjnych w budownictwie.
  2. Wykonanie analizy ekonomicznej dla opracowanych projektów inwestycyjnych.
  3. Opracowanie propozycji najkorzystniejszej konfiguracji źródeł finansowania dla opracowanych projektów inwestycyjnych.
  4. Przygotowanie załączników do wniosków aplikacyjnych do wskazanych instytucji finansowych przyznających środki na modernizację budynków.

Modernizacja budynku do standardu niemal zero-energetycznego (którego definicja będzie określona w WP2) wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych, które często nie przekładają się na osiągnięcie optymalnego finansowo efektu. Jednym z ważniejszych zagadnień przy przeprowadzaniu prac modernizacyjnych jest określenie odpowiednich modeli finansowania.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić przegląd istniejących modeli oraz instrumentów finansowania projektów modernizacji budynków oraz dostosowania ich do standardu nZEB. Dojście to wymagań budynku niemal zero-energetycznego może wymagać oprócz poprawy jakości obudowy budynku zastosowania także odnawialnych źródeł energii. Należy zatem przeanalizować także istniejące modele i instrumenty finansowania zastosowania odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii. Wynikiem analizy będzie raport porównujący istniejące modele i instrumenty finansowe wraz z analizą SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) każdego ze źródeł finansowania.

Dla opracowanych projektów inwestycyjnych (określonych w WP4) zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna. Będzie ona zawierała zestawienie nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia na modernizację budynku do standardu nZEB oraz oszczędności kosztów eksploatacyjnych wynikających ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy działania napędów elektrycznych w systemach technicznych. Analiza będzie zawierała obliczenia w cyklu życia LCC, tak aby pokazać opłacalność inwestycji przy zmiennych parametrach zewnętrznych (zmiana pieniądza w czasie, zmiana cen energii). Wynikiem tej części będzie raport z analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

Na podstawie analizy istniejących modeli i instrumentów finansowania oraz analizy ekonomicznej inwestycji opracowana zostanie propozycja najkorzystniejszej konfiguracji źródeł finansowania. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno modele i instrumenty finansowania prac budowlanych jak i zastosowania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Propozycje źródeł finansowania będą dostosowane do prac modernizacyjnych proponowanych projektów inwestycyjnych.

Ostatecznym etapem będzie przygotowanie załączników do wniosków aplikacyjnych do wskazanych instytucji finansowych przyznających środki na modernizację budynków zgodnie z zaproponowanymi propozycjami najkorzystniejszych konfiguracji źródeł finansowania. Załączniki te będą bazować zarówno na obliczeniach energetycznych (WP4) jak i przeprowadzonej analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

 

Wyniki/Raporty

D5.1: Raport z analizy i porównania istniejących instrumentów finansowych (M18).

D5.2: Raport z analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych (M24).

 

Etapy kluczowe i oczekiwane rezultaty

O5.1 Komplet załączników do wniosków o przyznanie dofinansowania (M23).